Handelsbetingelser - Safevent

Handelsbetingelser

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for Safevent   

1. Gyldighed
Salgs-, leverings- og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.  

 2. Tilbud
Afgiver Safevent tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er afgivet af køber senest 4 uger fra tilbuddets dato.  

 3. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.  

 4. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto regnet fra fakturadato, ex. moms, hvis ingen anden aftale foreligger. Sker betalingen efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Safevent, er Safevent berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 2 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Safevent, som ikke er skriftligt anerkendt af Safevent, og har ikke ret til at tilbage holde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.  

5. Ejendomsforbehold
Safevent forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til Safevent.  

 6. Levering
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er de opgivne leveringstider ab fabrik, med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser. Ordren betragtes som effektueret fra det øjeblik varerne er udleveret. Afsendelsen sker på modtagerens regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler køber. Leveringstiden er fastsat af SAFE-VENT efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering da kan påregnes at finde sted.  En eventuel forsinkelse giver ikke køber ret til at ophæve købet.  

 7. Emballage
Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen  Emballagen tages ikke retur.  

 8. Produktinformation
Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af Safevent før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver Safevents ejendom og skal returneres til Safevent, såfremt dette ønskes. Omtalte materiale må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.  

9. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte i.h.t. den danske købelov. Safevent påtager sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter leveringen har fundet sted at foretage omlevering, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.  Efter Safevents valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.  Forandring af eller indgreb i det solgte uden Safevents skriftlige samtykke fritager Safevent for enhver forpligtelse. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, inden 14 dage efter levering har fundet sted. Efter at Safevent har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil SAFE-VENT uden forsinkelse afhjælpe manglen. Safevent yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leverance. Safevents afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 1 1/2 år fra levering til køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til køberen, har Safevent intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. Safevent fraskriver sig således udtrykkeligt ansvaret for ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, e. lign., som manglen måtte have påført køber.  

 10. Produktansvar
Safevent er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, begået af Safevent.  Safevent er på samme betingelser, som gælder personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog ikke for mere end maks. 10.000.000 kr..  I den udstrækning Safevent måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde Safevent skadesløs i samme omfang som Safevents ansvar er begrænset til efter punkt 10.  Safevent er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. 

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.